Yhdistys

Yhdistyksen säännöt

1§ Yhdistyksen nimi, kotipaikka ja toiminta-alue

Yhdistyksen nimi on Bolognese ry. Kansainvälisissä yhteyksissä yhdistyksestä käytetään nimeä Bolognese Club of Finland. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja sen toiminta-alue on koko maa.

2§ Yhdistyksen kieli

Yhdistyksen kieli on suomi.

3§ Yhdistyksen tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen toiminnan tarkoituksena on:

  • edistää puhdasrotuisten, rotumääritelmän mukaisten, terveiden ja käyttötarkoitukseensa soveltuvien bologneserotuisten koirien jalostusta ja kasvatusta
  • toimia bologneseharrastajien yhdyssiteenä
  • tehdä bologneserotua tunnetuksi

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys voi:

  • järjestää keskustelu-, neuvottelu- ja koulutustilaisuuksia
  • järjestää näyttelyitä, kokeita, kilpailuja, kursseja ja tapahtumia
  • järjestää jalostustoiminnan ohjausta
  • järjestää pennunostajien neuvontaa
  • harjoittaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa
  • toimia yhteistyössä muiden koirayhdistysten kanssa sekä kotimaassa että ulkomailla

4§ Yhdistyksen suhteet muihin järjestöihin

Yhdistys kuuluu jäsenenä Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:een, rotujärjestöönsä Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finska Dvärghundsförening ry:een sekä Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:een.

Yhdistys voi liittyä myös muihin toimintansa tarkoitusperiä palveleviin järjestöihin. Yhdistys huolehtii rotuun liittyvästä kansallisesta ja kansainvälisestä yhteistyöstä.

5§ Varojen hankinta

Yhdistys hankkii varoja toimintaansa perimällä jäsenmaksua, jonka suuruuden määrää yhdistyksen vuosikokous.

Yhdistys voi asianmukaisella luvalla toimeenpanna myös rahankeräyksiä, arpajaisia ja juhlia sekä muita tapahtumia sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

Yhdistys voi myös omistaa toimintaansa varten tarpeellista omaisuutta.

Lisäksi yhdistys voi myydä jäsenilleen bologneseen liittyviä tuotteita.

6§ Yhdistyksen jäsenyys

Yhdistyksen jäseneksi voidaan ottaa henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Jäsen voi olla vuosi-, nuoriso- tai perhejäsen.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy vuosi-, nuoriso- ja perhejäsenen tämän anottua jäsenyyttä. Jäsenyys astuu voimaan ensimmäisen jäsenmaksun suorittamisen jälkeen.

Vuosijäseneksi voidaan hyväksyä 18 vuotta täyttänyt henkilö.

Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä alle 18-vuotias henkilö. Nuorisojäsen on velvollinen eroamaan sinä vuonna, jolloin nuorisojäsen täyttää 18 vuotta. Seuraavan vuoden alusta jäsenyys jatkuu vuosijäsenyytenä jäsenen suostumuksen mukaisesti.

Perhejäseneksi voi liittyä henkilö, joka asuu samassa taloudessa kuin yhdistykseen kuuluva vuosijäsen.

7§ Jäsenen ero yhdistyksestä

Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla erosta kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi. Mikäli jäsen on jättänyt jäsenmaksunsa maksamatta eräpäivään mennessä, hallitus voi katsoa jäsenen eronneeksi yhdistyksestä.

Jäsen voidaan erottaa yhdistyksestä, jos jäsen rikkoo yhdistyksen sääntöjä vastaan tai menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vaikeuttaa yhdistyksen toimintaa, toimii hyvien kenneltapojen vastaisesti, on tuomittu eläinsuojelurikkomuksesta tai -rikoksesta tai on erotettu Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:stä ja/tai Suomen Kääpiökoirayhdistys – Finska Dvärghundsförening ry:stä. Erottamista esittää hallitus ja sen päättää yhdistyskokous. Erottamispäätös tehdään suljetulla lippuäänestyksellä ja päätökseen vaaditaan vähintään 2/3 annetuista äänistä. Tässä kokouksessa on asianosaisella oikeus tulla kuulluksi.

Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta yhdistyksen varoihin eikä hänen jäsenmaksuaan palauteta.

8§ Yhdistyksen toimintavuosi, tilikausi ja tilintarkistus

Yhdistyksen toimintavuosi on kalenterivuosi.

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen on toimitettava toiminnantarkastajalle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään yksi (1) viikko ennen vuosikokousta.

9 § Yhdistyksen hallintoelimet

Yhdistyksen hallinnosta huolehtii hallitus.

Yhdistyksen päätäntävaltaa käyttävät yhdistyksen kokoukset.

10 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistys kokoontuu vuosittain yhteen varsinaiseen vuosikokoukseen, joka on pidettävä maaliskuun loppuun mennessä.

Ylimääräinen kokous voidaan kutsua koolle hallituksen päätöksellä tai kun 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä kirjallisesti vaatii ennalta ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Ylimääräisessä yhdistyskokouksessa voidaan käsitellä vain kokouskutsussa mainittuja asioita.

Kokouskutsut julkaistaan yhdistyksen Internet-sivuilla tai toimitetaan jäsenistölle sähköpostitse viimeistään 14 vrk ennen kokousta. Kokouksessa on äänioikeus jokaisella läsnä olevalla 15 vuotta täyttäneellä jäsenellä. Jäsenmaksunsa kahden viikon ajan laiminlyönyt ei saa käyttää äänioikeuttaan kokouksessa.

11 § Vuosikokous

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

Kokouksen avaus

Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin, kahden pöytäkirjantarkastajan ja kahden ääntenlaskijan valitseminen

Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden sekä kokousosanottajien toteaminen

Toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajan lausunnon esittely

Toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen sekä päättäminen tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

Jäsenmaksuista päättäminen seuraavalle toimintavuodelle, toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen

Yhdistyksen hallituksen puheenjohtajan valitseminen (joka toinen vuosi)

Hallituksen muiden varsinaisten jäsenten valitseminen erovuoroisten tilalle

Yhden (1) toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä valitseminen

Hallituksen esittämät muut asiat tai kokouskutsussa mainitut asiat

Jäsenten esittämät asiat, mikäli niistä on hallitukselle kirjallisesti ilmoitettu viimeistään 1 kk ennen vuosikokousta

12 § Yhdistyksen hallitus

Yhdistyksen toimintaa johtaa ja sen taloutta hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus. Siihen kuuluu kahdeksi (2) toimintavuodeksi valittu puheenjohtaja ja kolmeksi (3) toimintavuodeksi valitut neljästä seitsemään (4–7) jäsentä. Hallituksen jäsenten tulee olla 18 vuotta täyttäneitä.

Jäseniä valittaessa pyritään ottamaan huomioon, että hallitus olisi mahdollisimman laajapohjainen.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, joka johtaa kokousta varsinaisen puheenjohtajan ollessa estyneenä, sekä sihteerin, rahastonhoitajan, jäsensihteerin ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Sihteeri, rahastonhoitaja, jäsensihteeri ja muut tarvittavat toimihenkilöt voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta. Sihteerillä, rahastonhoitajalla ja jäsensihteerillä on hallituksen kokouksissa läsnäolo- ja puheoikeus.

Jos hallituksessa on yhteensä viisi (5) tai kuusi (6) jäsentä, hallitus on päätösvaltainen, kun paikalla on vähintään kolme (3) jäsentä. Jos hallituksessa on yhteensä seitsemän (7) tai kahdeksan (8) jäsentä, hallitus on päätösvaltainen, jos paikalla on oltava vähintään neljä (4) jäsentä. Heistä yhden (1) on oltava puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Äänestystilanteissa äänten mennessä tasan puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen jäsenistä keskimäärin kolmannes on erovuorossa vuosittain. Ensimmäisellä ja toisella kerralla eroaa kolmannes arvan perusteella ja seuraavilla kerroilla vuoron mukaan. Jos hallitukseen valitaan ensimmäisellä kerralla neljä (4) jäsentä, erovuorot määräytyvät seuraavasti: kaksi jäsentä arvotaan kahden (2) vuoden kaudelle ja kaksi (2) jäsentä kolmen (3) vuoden kaudelle. Viidestä (5) jäsenestä kaksi (2) jäsentä arvotaan kahden (2) vuoden kaudelle ja kolme (3) jäsentä kolmen (3) vuoden kaudelle. Kuudesta jäsenestä arvotaan yksi (1) jäsen yhden (1) vuoden kaudelle, kaksi (2) jäsentä kahden (2) vuoden kaudelle ja kolme (3) jäsentä kolmen vuoden kaudelle. Seitsemästä jäsenestä arvotaan kaksi (2) jäsentä yhden (1) vuoden kaudelle, kaksi (2) jäsentä kahden (2) vuoden kaudelle ja kolme (3) jäsentä kolmen (3) vuoden kaudelle.

13 § Hallituksen tehtävät

Hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa. Hallitus vastaa ja huolehtii yhdistyksen taloudenhoidosta, juoksevien asioiden hoidosta, kokouskutsuista jäsenistölle sekä asettaa tarvittaessa eri tehtävien toimikunnat ja vahvistaa niiden säännöt ja päätökset. Hallitus vastaa asioiden valmistelusta yhdistyksen kokouksiin ja panee toimeen yhdistyksen kokousten päätökset. Hallitus valitsee yhdistyksen edustajat kenneltapahtumiin ja kokouksiin. Hallitus edustaa yhdistystä, tekee sitoumuksia, kantaa ja vastaa yhdistyksen puolesta.

14 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa. Yhdistyksen hallitus voi oikeuttaa rahastonhoitajan kirjoittamaan yhdistyksen nimen yksinään.

15 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Jos yhdistys puretaan, käytetään sen jäljelle jääneet varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Jos yhdistys tulee lakkautetuksi, käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.

16 § Yhdistyslaki

Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.